Jste zde

Leonardo da Vinci 2008/2009

Projekt "kvalitně objevovat a nalézat nové možnosti zaměstnání" 

Cílem našeho projektu "kvalitně objevovat a nalézat nové možnosti zaměstnání" bylo zvýšit znalost zdravotní a ošetřovatelské péče účastníků, poskytnout jim odbornou praxi a obohatit tím jejich profesní zkušenost, což se podařilo. Vedle toho se náš projekt zaměřil i na profesně osobnostní růst našich studentek. To vedlo ke zvýšení jejich sebevědomí, schopnosti nezávislého rozhodování i přístupu k práci a s tím související schopnosti se rychle a správně rozhodnout v náročných profesních situacích. 

Náš projekt zlepšil úroveň jejich angličtiny, a to nejen na obecné úrovni, ale především v oblasti odborné terminologie. Protože většina českého středního zdravotnického personálu nehovoří plynulou angličtinou, považovali rozvoj jejich odborného jazyka za jeden ze základních předpokladů jejich mobility na národním i evropském trhu práce.

V březnu 2009 strávily 3 studentky naší školy dva týdny na odborné praxi, která byla zajištěna naší partnerskou školou ve Slovinsku "Srednja zravstvena šola Celje" v úzké kooperaci se SZŠ a VOŠZ Plzeň. Studentky se seznámily nejen se standardy zdravotní péče v nemocnici v Celje, ale dostalo se jim i příležitosti hlubšího pohledu na slovinský zdravotní systém a systém vzdělávání zdravotnických pracovníků jako takový. Dále se naše studentky účastnily diskusí k možnostem jejich profesního uplatnění, dalšího profesního růstu atd. Účastníci navštívili i další instituce spjaté se zdravotní péčí na území města Celje, zvláštní pozornost byla věnována jejich seznámení se se Srednja zravstvena šola Celje. 

Studentky měly rovněž příležitost osobní zkušenosti se slovinskou kulturou, tradicemi a přírodními krásami tohoto člena EU. Slovinská strana zorganizovala program se zohledněním specifických výchovně-vzdělávacích potřeb tohoto projektu. Studentky např. kladně hodnotily vlastivědnou exkurzi do hlavního města Ljubljany. 

Studentky byly v prvním týdnu doprovázeny pedagožkou naší školy, která jim umožnila překonat těžkosti během jejich pobytu, posílila v oblasti organizační i odborné slovinský organizační tým. Příkladem může být spolupráce při ubytování studentek nebo jejich vlastivědné exkurzi do Slovinska. Naše škola má svůj zvláštní tým, který na tomto projektu dlouhodobě pracuje a zabývá se jazykovou, kulturní, pedagogickou a psychologickou přípravou našich účastníků. Členy týmu byly Mgr. Jan Malata, Mgr. Naděžda Křelinová. Řízení projektu zajišťovali Mgr. Jan Malata, Mgr. Naděžda Křelinová, PhDr. Květa Vachudová a RNDr. Milan Štěpánek.

  1. Naše studentky byly v nemocnici v Celje velmi dobře zajištěny z hlediska slovinských odborníků. Úspěšně jsme provedli dokumentaci aktivit našich studentek ve Slovinsku a dodrželi jsme vyhotovení všech dokumentů a naplnili jsme všechny normy týkajících se kvality, a to jak v rámci požadavků pro projekt, tak i v rámci národních požadavků na kvalitu odborné praxe v rámci odborné praxe. Naše škola má úspěšné projektové zkušenosti s několika partnery ze zahraničí. Tento projekt v rámci programu Leonardo da Vinci nám umožnil zůstat součástí sítě kvalitních evropských škol vzdělávajících v oboru zdravotnictví.