Jste zde

Diplomovaná dětská sestra

 

Kód oboru: 53-41-N/1

délka a forma studia: 3 roky - denní

Určeno: absolventům s maturitou

Způsob ukončení: absolutorium

 

Charakteristika oboru:

Vzdělávací obsah vychází z minimálních požadavků na vzdělávání dětské sestry stanovených právními předpisy ČR a směrnicemi EHS.

Vzdělávání ve vzdělávacím programu poskytuje znalosti a dovednosti v oborech, které tvoří základ potřebný pro poskytování ošetřovatelské péče a výchovy o dítě.

Praktické vyučování poskytuje dovednosti z ošetřovatelství ve vztahu k pediatrii a neonatologii a dalším lékařským oborům, zejména např. k péči o matku a novorozence, k dětské chirurgii, ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí, k dětské a dorostové psychiatrii, k dětské a dorostové gynekologii, k intenzivní péči o dítě, k dětské paliativní a komunitní péči a dále dovednosti umožňující podílet se na výchovné péči o děti všech věkových skupin a praktického výcviku zdravotnických pracovníků. Tyto dovednosti se získávají pod přímým vedením kvalifikovaných dětských sester nebo v odůvodněných případech jiných zdravotnických pracovníků oprávněných k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Praktická příprava se uskutečňuje v nemocnicích a ostatních dětských zařízeních zajišťujících zdravotní a sociální péči za spolupráce a součinnosti kvalifikovaných dětských sester a jiných zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu činnosti bez odborného dohledu.

Vzdělávání zahrnuje i vzdělávání studentů v cizím jazyce včetně základů latinského jazyk.

 

Možnosti uplatnění:

Absolvent/ka studijního oboru Diplomovaná dětská sestra najde uplatnění ve všech typech zdravotnických zařízení, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb a péče nebo v privátní ošetřovatelské péči, a to v rozsahu a na úrovni stanovené pro výkon povolání dětské sestry zákonem č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) a předpisy s ním souvisejícími.

Absolvent/ka je vybavena kompetencemi umožňujícími vykonávat profesi dětské sestry na žádoucí úrovni a rozvíjet své vědomosti, dovednosti a postoje v rámci dalšího vzdělávání a podporovat tak svůj profesionální růst.

učební plán