Jste zde

Diplomovaný farmaceutický asistent

Kód oboru: 53-43-N/1
Délka a forma studia: 3 roky – denní
Určeno: absolventům s maturitou ( získanou na různých typech středních škol)
Způsob ukončení: absolutorium

Charakteristika oboru 

V průběhu vzdělávacího programu oboru Diplomovaný farmaceutický asistent si student osvojí tyto znalosti a dovednosti:

  • zná moderní teorie a trendy a postupy v poskytování zdravotní péče a umí posoudit jejich realizaci v praxi
  • má vybrané poznatky z anatomie, patologie a lékařských oborů, umí je aplikovat při zajišťování zdravotní péče
  • může vydávat léčivé přípravky, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis a zdravotnické prostředky a podává informace o jejich správném užívání a uchovávání
  • umí připravit zkoumadla a diagnostické prostředky in vitro
  • vydává léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na žádanky zdravotnických zařízení
  • objednává léčiva, pomocné látky, zdravotnické prostředky a další výrobky související s péčí o zdraví, zabezpečuje jejich řádnou přejímku, uchovávání a doplňování
  • provádí kontrolu léčiv a pomocných látek
  • připraví léčivé přípravky, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, včetně přípravy a kontroly cytostatik a dalších činností s jejich přípravou.

Možnosti uplatnění

Absolvent je připraven pro práci ve všech typech lékáren, v laboratořích pro kontrolu léčiv, výdejnách zdravotnických prostředků a prodejnách léčivých rostlin a distribučních firmách jako zdravotnický pracovník, a to v rozsahu a na úrovni stanovené pro výkon povolání farmaceutického asistenta zákonem č. 96/2004 Sb. a předpisy s ním souvisejícími.
Následně je možné se vzdělávat v rámci dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků nebo studiem na vysoké škole.