Jste zde

Diplomovaný zdravotnický záchranář

Kód oboru: 53–41–N/2
Délka a forma studia: 3 roky – denní 
Určeno: absolventům s maturitou (získanou na různých typech středních škol)
Způsob ukončení: absolutorium 

Obor Diplomovaný zdravotnický záchranář se na škole již nevyučuje.

Charakteristika oboru

Vzdělávací program připravuje studenty k výkonu povolání zdravotnického záchranáře, který je způsobilý poskytovat zdravotní péči bez přímého vedení nebo odborného dohledu dle platné legislativy MZČR. Program je koncipován tak, aby splňoval požadavky na odbornou teoretickou a praktickou přípravu zdravotnických záchranářů odpovědných za akutní ošetřovatelskou péči a aby umožnil absolventům uplatnění na trhu práce v rámci EU. Vzdělávání se zaměřuje na osvojení vědomostí a dovedností potřebných pro zajišťování zdravotní péče v rámci ošetřovatelského procesu a na vytváření žádoucích profesních postojů, návyků a dalších osobnostních kvalit zdravotnického pracovníka.Obsah vzdělávacího programu zahrnuje teoretické vědomosti z anatomie, fyziologie, patologie, mikrobiologie, chirurgie, vnitřního lékařství, gynekologie a porodnictví, pediatrie, psychiatrie a neurologie. Tyto klinické obory jsou dále zaměřeny na akutní případy vyžadující neodkladnou péči. Klíčovým předmětem oboru jsou poznatky z urgentní medicíny. Odborné vzdělání zdravotnického záchranáře prohlubují také poznatky z přírodních a aplikovaných věd (biofyzika, radiologie, biochemie, farmakologie, epidemiologie a hygiena). Nedílnou součástí je osvojení vědomostí a dovedností předlékařské první pomoci a ochrany člověka za mimořádných událostí a urgentního ošetřovatelství. Obsahem výuky v některých předmětech je i válečná medicína, rizika záření a ochrana před radiací.Vzdělávání zahrnuje i výuku jazyků (latinský a anglický nebo německý), informačních a komunikačních technologií a vybraných sociálních disciplín, které umožňují lépe pochopit chování zdravých a nemocných osob (psychologie, komunikace, etika, sociologie, právo, transkulturní ošetřovatelství, pedagogika, management a výzkum zaměřený na oblast zdravotnictví). Do vzdělávacího programu je zařazen i povinný předmět tělesná výchova, zahrnující mimo jiné i letní a zimní výcvik lanové a transportní techniky, výcvik s Vodní záchrannou službou ČČK a sebeobranu.Významnou složku tvoří praktická výuka, která se uskutečňuje v nemocnicích na standardních odděleních a odděleních intenzivní péče, dále na ARO, na pracovištích zdravotnické záchranné služby a dalších složek Integrovaného záchranného systému. 

Možnosti uplatnění

Absolvent oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář pracuje v rámci specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné péče a akutního příjmu a dále se podílí na neodkladné léčebné a diagnostické péči v záchranném segmentu zdravotnictví (ARO, JIP).Zdravotnický záchranář může také vykonávat ošetřovatelskou péči v ostatních zdravotnických a sociálních zařízeních na úrovni stanovené zákonem pro výkon povolání zdravotnického asistenta.Absolvent vzdělávacího programu se bude dále vzdělávat v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků a může rovněž pokračovat ve studiu zdravotnických oborů na vysoké škole.