Jste zde

Sociální práce a sociální pedagogika

Kód oboru: 75-32-N/...
Délka a forma studia: 3 roky denní
Určeno: absolventům s maturitou (získanou na různých typech škol)
Způsob ukončení: absolutorium

Charakteristika oboru: 

Absolvent vyššího odborného studia oboru sociální práce je připraven k výkonu profese sociálního pracovníka pro všechny oblasti sociální práce a poskytování sociálních služeb, které si kladou za cíl pomáhat lidem při hledání řešení jejich problémů a udržovat nebo zlepšovat jejich sociální postavení a vyhlídky ve společnosti. Má vytvořen takový soubor vědomostí, dovedností a osobnostních kvalit, které mu umožňují řešit různé problémy klientů, mobilizovat a zdokonalovat schopnosti klienta svobodně a samostatně se pohybovat ve společnosti, bránit sociálně slabší jednotlivce a skupiny a tím přispívat k sociálnímu smíru ve společnosti.

Dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách § 109 : „Sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace.“ 

Možnosti uplatnění:

Po úspěšném absolvování studia najde absolvent uplatnění, dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, jako sociální pracovník v různých veřejnoprávních nebo soukromoprávních institucích zaměřených zejména na poradenskou, sociálně správní a humanitární činnost, na ústavní sociální či zdravotní péči a různé sociální služby obyvatelstvu.

 Konkrétní oblasti uplatnění:

státní a nestátní organizace, sociální oddělení obecních a městských úřadů, správa důchodového zabezpečení, domovy pro seniory, dětská centra, ústavy sociální péče, dětské domovy, zařízení pro hendikepované, denní stacionáře, uprchlická zařízení, probační a mediační služba, oblast dávek sociální péče, terénní služby, občanské poradny, oblast politiky zaměstnanosti, komunitní centra, krizová centra, vězeňství, kurátor pro děti a mládež apod.